امور حقوقی

امور حقوقی

امور حقوقی و خدمات قابل انجام در مؤسسه حقوقی بین المللی ثبت نیکان

امور ملکی و قراردادها

تنظیم صورتجلسه

مشاوره حقوقی

دعاوی حسبی

دعاوی خانواده

دعاوی کیفری و حقوقی

امور تجاری

امور شرکتها

ادارات سازمان ها

لوایح

مراجع قضایی

امور بین الملل (دعاوی لاهه)

امور اعضاء وراثت

وصول مطالبات

امور ثبت احوال