امور ملکی

امور ملکی

امور ملکی و خدمات قابل انجام در مؤسسه حقوقی بین المللی ثبت نیکان

افراز ملک

اجرای ثبت

ابطال سند

توقیف عملیات اجرایی

خیانت در امانت

فروش غیر قانونی

تغییر کاربری

تخلیه اماکن

فسخ قرارداد

سایر امور