امور ملکی و قراردادها

همیشه در امور ملکی، قرارداد مهم ترین بخش است.
قرارداد حقوقی که فی ما بین مالک و مستأجر منعقد میشود باید طبق قانون مصوب سال 1376 باشد. تمامی قراردادها بر اساس قانون جدید می باشند.

قوانین

  • بر اساس این قانون هنگام عقد قرارداد باید مدت اجاره ذکر شود و در دو نسخه تنظیم و تهیه گردد.
  • لزوم شاهد در امور ملکی الزام است و دو نفر باید در محل مورد نظر حضور هنگام عقد قرارداد جهت امضا به عنوان گواه حضور داشته باشند.
  • مستأجر موظف است در انتهای قرارداد خود با مالک، ملک را ظرف مدت یک هفته تخلیه نماید و در صورت عدم تخلیه موجر میتواند طرح شکایت را به مقام قضایی تقدیم نماید.
  • در خصوص املاک تجاری مالک میتواند علاوه بر اجاره مبلغی را از سرقفلی نیز از مستأجر دریافت نماید.