امور ثبتی

امور ثبتی

امور ثبتی و خدمات قابل انجام در مؤسسه حقوقی بین المللی ثبت نیکان

عضویت اتاق بازرگانی

اخذ رتبه پیمانکاری

انحلال شرکت

ثبت ایده

ثبــــت برنــــد

نقل و انتقال سهام

گواهی مبدأ

اخذ سیب سلامت

کاهش سرمایه

ثبت اختراع

اخذ ایزو

شکل ظاهری محصول

صورتجلسه تغییرات

اخذ کارت بازرگانی

صورتجلسه تغییرات